Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4182/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τον Κανονισμό του Ιδρύματος.
3. Την υπ’ αριθμ. 828/3-4-14 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου – Εφορείας του  Ιδρύματος, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού για την ετήσια προμήθεια των ειδών καθαριότητας (πάνες ακράτειας ενηλίκων)

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη σε  τιμή προσφορά και την ποιότητα, για την προμήθεια ειδών καθαριότητας (πάνες ακράτειας ενηλίκων Νο XL) για ένα (1) έτος, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο Παράρτημα: ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.

Ο προϋπολογισμός του υπό προμήθεια είδους, ανέρχεται στο ποσό των  59.999,025 €, χωρίς  Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 05/02/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στην αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος (Δ/νση: Λεωφ. Γρ. Λαμπράκη 41, Πειραιάς) ενώπιον της Επιτροπής Προμηθειών του Ιδρύματος σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

Αναλυτικά οι Όροι του Διαγωνισμού